onsdag 3. mars 2010

Edruelig holdning til låneopptak

Direktøren i Finanstilsynet sier til E24 at det ikke er en menneskerett å få boligkjøp 100 prosent finansiert av banken, slik mange gjør nå. Denne uttalelsen kommer i sammenheng med at det er utarbeidet et nytt sett av regler for boliglån, som skal sikre at du og jeg ikke låner for mye på boligen. Normalt vil derfor boliglånsandelen ikke kunne overstige 90 prosent av markedsverdien til boligen.

Finantilsynets 10 krav til bankene:

1. Grundig prosess
Det må innhentes sikker informasjon om låntakeren/e/s inntekt og samlede gjeld og om den bolig som skal belånes.

2. Tilstrekkelig betjeningsevne
Banken må kunne beregne kundenes evne til å betjene lånet med utgangspunkt i inntekt og utgifter. Dersom låntaker har et likviditetsunderskudd etter mulig renteøkning, bør som hovedregel lånet ikke bevilges og kunden gis frarådning iht. finansavtaleloven § 47. Ut fra gjeldsgrad (total gjeld i forhold til brutto inntekt) bør lånet normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt.

3. Belåningsgrad
Banken må ha sikkerhet, slik at det også er en viss margin i forhold til aktuell markedsverdi. Normalt må lånet ikke overstige 90 prosent av boligens markedsverdi.

4. Tilleggssikkerhet
Ved avvik fra normene må det enten foreligge en formell tilleggssikkerhet (annen eiendom, kausjon/garanti) eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering.

5. Avdrag
Lån med høy belåningsgrad bør normalt ha betaling av avdrag slik at det opparbeides en bedre sikkerhetsbuffer.

6. Betjeningsevne for rammekreditter
Banken må klargjøre hvilke kundegrupper som kan innvilges rammekreditt. Det bør tas hensyn til at betjeningsevnen vil kunne svekkes vesentlig i kredittiden som følge av svekket inntekt ved pensjonering mv.

7. Belåningsgrad for rammekreditter
Innvilgelse av rammekreditter må bygge på en forsvarlighetsvurdering og normalt ikke overstige 75 prosent av boligens markedsverdi.

8. Konsekvenser av renteøkning
I vurdering av betalingsevne må banken ta høyde for at renten kan øke betydelig fra det aktuelle nivå. Det er viktig å informere låntakeren godt om dette. Banken bør i sin rådgivning alltid klargjøre konsekvensene av valget mellom fast og flytende rente.

9. Behandling av avvik
I den grad banken skal avvike sine interne retningslinjer, må beslutningene fattes på et høyere nivå enn de som vanligvis har fullmakt til å gi boliglån.

10. Rapportering og oppfølging
For hvert kvartal skal bankens styre eller ledelsen for utenlandske filialer forelegges en rapport om bankens oppfølging av retningslinjene for forsvarlig boligfinansiering.


En rekke aktører har uttalt at de er negative til denne nye ordningen, deriblant adm dir i Finansnæringens Fellesorganisasjon. Bakgrunen er at han frykter at dette vil ramme unge i etableringsfasen. Jeg tror imidlertid det er lurt at det blir slutt på fullfinansiering av boligkjøp. Spesielt i et marked hvor prisene svinger fra år til år. De ti punktene er på sett og vis gode de, men hva skjer hvis du er uheldig og kjøper når markedet er på topp? Kravet til at lånet skal utgjøre maks 90 % av markedsverdien kan fort ende i at du må skaffe ekstra sikkerhet på lånet.

Vg skriver i dag at storbankene avviser at de nye kravene til utlån vil få konsekvenser for boliglånskundene. Dette fordi bankene selv mener at de allerede oppfller de kravene som er satt. Bankene vil derfor ikke endre på sin utlånspraksis slik Finanstilsynet ønsker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar